Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op deze site ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

Algemene Voorwaarden van PharmaMarket

Geneesmiddelen en farmaceutische zorg

PharmaMarket is een echte Belgische apotheek. Onze deskundige apothekers staan persoonlijk voor u klaar met professioneel advies en farmaceutische zorg, ook na aflevering. U kan bij PharmaMarket terecht indien u vragen heeft met betrekking tot de indicaties en het gebruik van geneesmiddelen, mogelijke bijwerkingen, interacties of contra-indicaties, maar ook voor adviezen omtrent de bewaring, informatie over de ingrediënten en aanvullende informatie over behandelingen. Indien nodig zoekt PharmaMarket voor u een geschikt alternatief. Gelieve steeds aandachtig de bijsluiter te lezen vóór gebruik en in geval van twijfel contact op te nemen met uw huisarts of apotheker.

Terug naar boven

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Apotheek Antverpia (hierna PharmaMarket) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online te kopen. Identiteit van PharmaMarket:

PharmaMarket | Apotheek Antverpia nv
Boechoutsesteenweg 13
2540 Hove
België

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +31 40 218 30 55 (ma-vr van 9u00 tot 18u30)
Btw-nummer: BE 0404 751 702
APB-nummer: 112801

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het PharmaMarket assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij PharmaMarket.

Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website van PharmaMarket leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een samenvatting van de bestelling per e-mail, alsook de Algemene Voorwaarden als PDF. 

 Terug naar boven

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn in euro en steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld in functie van de gemaakte keuzes hieromtrent. De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle bijkomende kosten, zoals verpakking, opslag en transport en BTW.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

PharmaMarket is niet aansprakelijk, indien voor de levering van goederen en diensten buiten de Europese Unie, douanerechten of andere lokale kosten of taksen aangerekend worden. Dergelijke rechten, kosten of taksen zijn ten laste van u als koper en u bent desgevallend tevens gehouden om hieromtrent verklaringen af te leggen aan de bevoegde autoriteiten in het land van levering.

PharmaMarket behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de prijs van kracht op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van administratieve vergissingen.

De goederen blijven eigendom van PharmaMarket tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering van de goederen.

Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of in ieder geval maximaal tot één maand na de bekendmaking. Ze zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingsbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

Terug naar boven

Artikel 3: Cliënt

Iedere bezoeker van de site van PharmaMarket heeft de mogelijkheid zich te registeren als gebruiker. Deze toegang is persoonlijk en voorbehouden voor handelingsbekwame individuen. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn logingegevens niet door te geven aan derden, zodoende misbruik te verhinderen. In geval van (vermoeden) van onrechtmatig gebruik heeft PharmaMarket het recht om de registratie van deze gebruiker te schrappen, onverminderd het recht om de eventuele schade op de gebruiker te verhalen.

Terug naar boven

Artikel 4: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PharmaMarket. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijv. maten, beschikbaarheid, kleuren, leveringstermijn of leveringswijze, neem dan gerust contact op met de klantendienst van PharmaMarket. PharmaMarket is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. PharmaMarket is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PharmaMarket is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

PharmaMarket biedt tal van producten aan die met de grootste voorzichtigheid moeten gebruikt worden, in bijzonderheid de voorschriftvrije geneesmiddelen. Wij raden aan om altijd aandachtig de verpakking of, in het geval van geneesmiddelen, de bijsluiter te lezen vóór gebruik en in geval van twijfel contact op te nemen met uw huisarts of apotheker. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via PharmaMarket verkrijgbaar. De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.

Terug naar boven

Artikel 5: Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het  PharmaMarket assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van PharmaMarket. De artikelen worden bij de klant geleverd op het gekozen leveradres en binnen de op de website aangegeven levertermijn.

De betaling verloopt via een betaalmiddel zoals die op de site worden voorgesteld of zoals afgesproken tussen PharmaMarket en de klant.

Pay.nl verzekert de bescherming van elke online betaling tegen fraude en piraterij. Elke bestelling wordt pas definitief bevestigd na aanvaarding van de bankinstelling of Pay.nl. In geval van weigering van de bankinstelling of van Pay.nl wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant via mail op de hoogte gebracht.

Terug naar boven

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van PharmaMarket.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PharmaMarket te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Terug naar boven

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet onmiddellijk worden gemeld aan PharmaMarket, op straffe van verval van elk recht. Ook indien u een klacht heeft over een product of dienst of de wijze waarop die worden aangeboden, dient u die zo snel mogelijk te melden.

Om een klacht in te dienen moet u PharmaMarket via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van uw klacht. U kunt daartoe gebruik maken van het contactformulier van de website. Als u van die mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging van en een gepaste oplossing voor uw klacht. U kunt eveneens contact opnemen met PharmaMarket via [email protected] of schriftelijk naar Boechoutsesteenweg 13, 2540 Hove, België. Klachten worden beantwoord binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt u wel reeds een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer u een antwoord en mogelijke oplossing kunt verwachten.

In geval van een aanhoudend geschil:
Bij buitengerechtelijke regeling van een geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Die zal op zijn beurt de aanvraag zelf behandelen of doorverwijzen naar de bevoegde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen van een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien een beroep doen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie, te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Terug naar boven

Artikel 8: Garantie

PharmaMarket garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijkheid van de levering van de producten aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens. PharmaMarket garandeert nooit het bereiken van een resultaat. De bruikbaarheid en de kwaliteit van de producten worden in de bijsluiter van de fabrikant verduidelijkt. Het is aan de klant deze informatie door te nemen en bij de minste twijfel of onduidelijkheid de apotheker te contacteren.

Alle producten aangeboden op PharmaMarket zijn geregistreerd in België volgens de Belgische wetgeving. PharmaMarket en Antverpia nv kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst.

PharmaMarket hanteert de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar voor consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen twee jaar vanaf de levering van het goed bij u als consument. Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering. Ieder defect dat een rechtstreeks gevolg is van val-, stoot- of waterschade leidt automatisch tot verval van het recht op wettelijke garantie.

In het geval van dergelijke defecten dient u PharmaMarket zo spoedig mogelijk te informeren. U heeft het recht op een kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, in functie van wat mogelijk en redelijk is. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht op een prijsverlaging of ontbinding van het verkoopscontract. Als het om een klein defect gaat, kan u de ontbinding van het contract niet eisen. De garantietermijn van twee jaar kan niet verlengd worden.

Als lid van BeCommerce is PharmaMarket gebonden door de gedragscode van het BeCommerce-kwaliteitslabel.

Terug naar boven

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (met uitzondering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, behalve in geval van gebreken). De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. In het geval dat de bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 (veertien) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend bij:

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Deze artikelen vallen ingevolge art. VI. 53 inzake marktpraktijken en consumentenbescherming uit het Wetboek van economisch recht buiten de toepassing van het herroepingsrecht.

U heeft als consument ook het recht om af te zien van de koop vóór verzending. Dit kan zowel voor de volledige aankoop als voor een gedeelte daarvan, alsook voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met een van de medewerkers van PharmaMarket.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u PharmaMarket via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via het contactformulier van onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. U kan PharmaMarket ook contacteren via e-mail op [email protected] of op volgend adres: Boechoutsesteenweg 13, 2540 Hove, België.

Modelformulier

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.
Besteld op ...
Ontvangen op ...
Naam consument ...
Adres consument ...
Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ...
Datum ...

Download het modelformulier

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan één van onze vestigingen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Terug naar boven

Artikel 10: Aansprakelijkheid

PharmaMarket is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte producten of voor foute vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. PharmaMarket en Antverpia nv kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die voortvloeit uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. Eveneens niet voor mogelijke veranderingen in de producten, aangebracht door de fabrikanten.

De eventuele aansprakelijkheid van PharmaMarket en Antverpia nv zal louter gelimiteerd zijn tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De aansprakelijkheid kan niet in twijfel worden getrokken voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. De foto’s op de site worden enkel ten informatieven titel getoond. Een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product kan niet worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto op de site. De klant engageert zich om de informatie van de fabrikant op of in de verpakking van het product te lezen. Het is deze informatie die de klant dient te respecteren (incl. doseringen en tegen-indicaties).

Deze site bevat ook links naar andere internetsites. PharmaMarket, Antverpia nv en de apotheker-titularis kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites. Noch voor de inhoud van sites die een link hebben naar de PharmaMarket site.

Terug naar boven

Artikel 11: Privacy

PharmaMarket hecht belang aan uw privacy. PharmaMarket is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens op te nemen in zijn klantenbestand. Als gebruiker heeft u, kosteloos en op verzoek, te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bekend zijn bij PharmaMarket. U kunt eveneens te allen tijde, na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs, uw gegevens laten wijzigen of laten schrappen uit het klantenbestand van PharmaMarket en u verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van PharmaMarket kunt u terecht op de pagina Disclaimer & Privacy op de website van PharmaMarket.

Terug naar boven

Artikel 12: Aantasting geldigheid - Niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door PharmaMarket om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Terug naar boven

Artikel 13: PharmaMarket klantendienst

De PharmaMarket klantendienst is bereikbaar via e-mail ([email protected]), via chat of op het telefoonnummer +31 40 218 30 55 (ma-vr van 9u00 tot 18u30).

Terug naar boven

Artikel 14: Wijziging Voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van PharmaMarket kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.

PharmaMarket kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Terug naar boven

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Terug naar boven

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, logo’s, handels- en domeinnamen, merken e.d. behoren toe aan PharmaMarket en derden en zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden - zonder voorafgaandelijk akkoord van PharmaMarket - de informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen, te verzenden, te verkopen of op enig andere wijze over te dragen of rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

Terug naar boven

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Echter PharmaMarket en de klant verbinden zich ertoe elk geschil te proberen te regelen via een minnelijke schikking. Lukt dit niet, dan is bovenstaande geldig.

Terug naar boven

Download de verkoopsvoorwaarden als PDF